OBJEKTIF BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH

  • MENGURUS DAN MENTADBIR SEGALA URUSAN TANAH DENGAN CEKAP MELIPUTI ASPEK-ASPEK PUNGUTAN HASIL TANAH, PELUPUSAN TANAH, KES-KES TANAH, PENDAFTARAN DAN PENYELESAIAN PESAKA KECIL.

  • MENGUATKUASA UNDANG-UNDANG TANAH MENGIKUT UNDANG-UNDANG TANAH SEDIA ADA SERTA MENGIKUT KETETAPAN OLEH KERAJAAN SEMASA.
Unit Pembangunan Tanah

• Memproses permohonan ubah syarat dan pecah sempadan tanah serentak 
• Memproses permohonan pecah bahagian tanah 
• Memproses permohonan ubah syarat tanah kepada pertanian 
• Memproses permohonan serah balik tanah dan beri milik semula tanah 
• Memproses permohonan hak lalu lalang awam atau persendirian 
• Memproses permohonan pindah milik di bawah seksyen 13A ERM 1930 
• Memproses permohonan pindah milik di bawah seksyen 120 KTN 1965 


Unit Pelupusan

• Memproses permohonan milik tanah kerajaan 
• Memproses permohonan sewa tanah 
• Memproses permohonan serah balik dan beri milik semula tanah 
• Memproses permohonan tunjuk sempadan 
• Memproses permohonan kaveat 
• Memproses permohonan perizapan tanah lapang dan wakaf 
• Memproses permohonan pengambilan balik tanah 
• Memproses permohonan sambung pajakan tanah (PM/PN) 99 tahun 
• Permohonan status tanah 
• Memproses permohonan pajakan lombong/cari gali 


Unit Penguatkuasaan Dan Teknikal

• Menyiasat dan menyediakan laporan pencerobohan tanah kerajaan
• Menjalankan penguatkuasaan bahan batuan, langgar syarat dan pencerobohan
• Memproses permohonan hak lalu lalang pentadbir tanah (ROW)

• Penyitaan dengan kebenaran PBN
• Mengeluarkan permit 4C (batu-batan) dan 4D (ruang udara)
• Permohonan tunjuk sempadan
• Permohonan lesen pendudukan sementara (LPS)-4B
• Urusan penilaian tanah
• Membuat penyediaan pelan perakuan
• Menguruskan dataran lot indeks
• Membantu menjalankan tindakan penguatkuasaan
• Membuat laporan penyelesaian akhir (QT-FT)
• Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan pajakan Lombong (SL/PL)
• Menyediakan permohonan ukur

• Menyelaras, mengawal dan menguruskan rekod permohonan ukur ke JUPEM
• Menyediakan pelan hakmilik (QT)
• Menyediakan pelan hakmilikan (FT)


Unit Hasil

• Pengeluaran laporan pungutan dan prestasi kutipan hasil (mingguan dan bulanan)
• Penghantaran kutipan hasil ke bank
• Pengeluaran penyata hasil bulanan
• Pengeluaran notis 6A (tuntutan hasil terhutang)
• Pengeluaran notis 8A(lucut hak)
• Pengurusan wang amanah
• Kemasukan dan kemaskini data SPTB
• Memproses arahan perubahan maklumat pemilikan
• Proses Kemasukan data SPEK UNIT PENDAFTARAN
• Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga
• Pendaftaran hak milik tanah (hak milik baru) 
• Pendaftaran hak milik sementara (QT)
• Pendaftaran hak milik tetap (FT)
• Pengeluaran hak milik sambungan 
• Pengeluaran hak milik gantian 
• Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam hak milik (memorandum) 
• Pendaftaran pembetulan di bawah seksyen 380 KTN 


Kaunter Serahan

• Menyemak dokumen suratcara untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan 
• Menyediakan resit bayaran
• Menerima dan menjana penyerahan pendaftaran
• Membuat penyisihan dokumen hakmilik, suratcara dan dokumen sokongan berkaitan
• Menyediakan cabutan hakmilik, carian persendirian dan sijil carian rasmi 
• Memproses pendaftaran perwakilan kuasa dan pemegang amanah 
• Mengurus tuntutan dokumen dan hakmilik oleh pelanggan 


Bilik Kebal

• Menyemak dan menjilid semua dokumen hakmilik ,suratcara urusniaga dan bukan urusniaga 
• Membuat penyisihan hakmilik dan dokumen suratcara untuk penjilidan 
• Menyimpan dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga, perwakilan kuasa dan pemegang amanah 
• Membuat carian dokumen 
• Keselamatan rekod-rekod hakmilik dan dokumen suratcara dalam bilik kebal
• Menyimpan dan menjaga keselamatan kertas keselamatan dan kertas cabutan
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi

Statistik Pembangunan Tanah Bagi Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas (PTJPM) Kelantan