THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE
OBJEKTIF BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH

  • MENGURUS DAN MENTADBIR SEGALA URUSAN TANAH DENGAN CEKAP MELIPUTI ASPEK-ASPEK PUNGUTAN HASIL TANAH, PELUPUSAN TANAH, KES-KES TANAH, PENDAFTARAN DAN PENYELESAIAN PESAKA KECIL.

  • MENGUATKUASA UNDANG-UNDANG TANAH MENGIKUT UNDANG-UNDANG TANAH SEDIA ADA SERTA MENGIKUT KETETAPAN OLEH KERAJAAN SEMASA.
Unit Pembangunan Tanah

• Memproses permohonan ubah syarat dan pecah sempadan tanah serentak 
• Memproses permohonan pecah bahagian tanah 
• Memproses permohonan ubah syarat tanah kepada pertanian 
• Memproses permohonan serah balik tanah dan beri milik semula tanah 
• Memproses permohonan hak lalu lalang awam atau persendirian 
• Memproses permohonan pindah milik di bawah seksyen 13A ERM 1930 
• Memproses permohonan pindah milik di bawah seksyen 120 KTN 1965 


Unit Pelupusan

• Memproses permohonan milik tanah kerajaan 
• Memproses permohonan sewa tanah 
• Memproses permohonan serah balik dan beri milik semula tanah 
• Memproses permohonan tunjuk sempadan 
• Memproses permohonan kaveat 
• Memproses permohonan perizapan tanah lapang dan wakaf 
• Memproses permohonan pengambilan balik tanah 
• Memproses permohonan sambung pajakan tanah (PM/PN) 99 tahun 
• Permohonan status tanah 
• Memproses permohonan pajakan lombong/cari gali 


Unit Penguatkuasaan Dan Teknikal

• Menyiasat dan menyediakan laporan pencerobohan tanah kerajaan
• Menjalankan penguatkuasaan bahan batuan, langgar syarat dan pencerobohan
• Memproses permohonan hak lalu lalang pentadbir tanah (ROW)

• Penyitaan dengan kebenaran PBN
• Mengeluarkan permit 4C (batu-batan) dan 4D (ruang udara)
• Permohonan tunjuk sempadan
• Permohonan lesen pendudukan sementara (LPS)-4B
• Urusan penilaian tanah
• Membuat penyediaan pelan perakuan
• Menguruskan dataran lot indeks
• Membantu menjalankan tindakan penguatkuasaan
• Membuat laporan penyelesaian akhir (QT-FT)
• Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan pajakan Lombong (SL/PL)
• Menyediakan permohonan ukur

• Menyelaras, mengawal dan menguruskan rekod permohonan ukur ke JUPEM
• Menyediakan pelan hakmilik (QT)
• Menyediakan pelan hakmilikan (FT)


Unit Hasil

• Pengeluaran laporan pungutan dan prestasi kutipan hasil (mingguan dan bulanan)
• Penghantaran kutipan hasil ke bank
• Pengeluaran penyata hasil bulanan
• Pengeluaran notis 6A (tuntutan hasil terhutang)
• Pengeluaran notis 8A(lucut hak)
• Pengurusan wang amanah
• Kemasukan dan kemaskini data SPTB
• Memproses arahan perubahan maklumat pemilikan
• Proses Kemasukan data SPEK UNIT PENDAFTARAN
• Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga
• Pendaftaran hak milik tanah (hak milik baru) 
• Pendaftaran hak milik sementara (QT)
• Pendaftaran hak milik tetap (FT)
• Pengeluaran hak milik sambungan 
• Pengeluaran hak milik gantian 
• Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam hak milik (memorandum) 
• Pendaftaran pembetulan di bawah seksyen 380 KTN 


Kaunter Serahan

• Menyemak dokumen suratcara untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan 
• Menyediakan resit bayaran
• Menerima dan menjana penyerahan pendaftaran
• Membuat penyisihan dokumen hakmilik, suratcara dan dokumen sokongan berkaitan
• Menyediakan cabutan hakmilik, carian persendirian dan sijil carian rasmi 
• Memproses pendaftaran perwakilan kuasa dan pemegang amanah 
• Mengurus tuntutan dokumen dan hakmilik oleh pelanggan 


Bilik Kebal

• Menyemak dan menjilid semua dokumen hakmilik ,suratcara urusniaga dan bukan urusniaga 
• Membuat penyisihan hakmilik dan dokumen suratcara untuk penjilidan 
• Menyimpan dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga, perwakilan kuasa dan pemegang amanah 
• Membuat carian dokumen 
• Keselamatan rekod-rekod hakmilik dan dokumen suratcara dalam bilik kebal
• Menyimpan dan menjaga keselamatan kertas keselamatan dan kertas cabutan
© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi