Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Dan Memperkukuhkan Pengurusan Dan Pentadbiran Tanah Bagi Kemakmuran Negeri Serta Menyediakan Kemudahan Dan Infrustruktur Awam Bagi Mempertingkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Sepanjang Masa menerusi piagam pelanggan berikut:"

BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH

 UNIT PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN TANAH
BIL PIAGAM PROSES
1

PERMOHONAN PINDAHMILIK

 • Pindahmilik bawah Seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu 1930
 • Pindahmilik bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938
 • Pindahmilik / Gadaian bawah Seksyen 120 KTN 1965
 • Pindahmilik bawah Seksyen 120 KTN 1965 melalui e-Consent

 

 • 6 BULAN
 • 6 BULAN
 • 6 BULAN
 • 14 HARI
2 PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN HAKMILIK [SEK. 380 KTN 1965] 2 BULAN
3 PERMOHONAN KEMASUKAN KAVEAT DAN LEAN 1 HARI
4 PERMOHONAN HAKMILIK SAMBUNGAN BAWAH SEK.166(1)(d)KTN 1965 [Geran Hilang/Rosak) 6 BULAN
5

PERMOHONAN PELUPUSAN TANAH

 • Milik Tanah
 • Lesen Pendudukan Sementara [T.O.L]
 • Pajakan
 • Perizaban Tanah
1 TAHUN
6 BULAN
6 BULAN
6 BULAN
6

PERMOHONAN PEMBANGUNAN TANAH

 • Pecah Sempadan Tanah [Sek. 137 KTN 1965]
 • Pecah Bahagian Tanah [Sek. 142 KTN 1965]
 • Penyatuan Tanah [Sek. 148 KTN 1965]
 • Serah Balik dan Berimilik Semula [Sek. 204D KTN 1965]
 • Ubah Syarat Pecah Sempadan Serentak [Sek. 124A KTN 1965]
8 BULAN
8 BULAN
8 BULAN
6 BULAN
6 BULAN
7

PERMOHONAN UBAH SYARAT TANAH

 • Ubah Syarat [Sek. 124 KTN 1965 : Pertanian kepada Pertanian]
 • Ubah Syarat [Sek. 124 KTN 1965 : Pertanian kepada / dari selain Pertanian
4 BULAN
6 BULAN
 
 
UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL
BIL PIAGAM PROSES
1 PENGELUARAN PERMIT PEMINDAHAN BAHAN BATUAN 2 BULAN
2 SERAH BALIK TANAH (Sebahagian / Keseluruhan) 4 BULAN
3 JUALAN PELAN 30 MINIT
4 PENYEDIAAN NILAIAN TANAH 5 MINIT
5 SIASATAN ADUAN AWAM BERKAITAN TANAH 3 HARI
 
 
UNIT PENDAFTARAN
BIL PIAGAM PROSES
1 CABUTAN HAKMILIK 10 MINIT
 2

PENDAFTARAN URUSNIAGA

 • Pindahmilik (14A)
 • Gadaian (16A)
 • Melepas Gadaian (16N)
1 HARI 
3 PENDAFTARAN P.A (Power Attorney)  1 HARI
4 PENDAFTARAN CARIAN RASMI (Manual)  14 HARI
5 PENDAFTARAN PERINTAH PESAKA  5 HARI
6 PENDAFTARAN PECAH SEMPADAN  14 HARI
7 PENUKARAN GERAN LAMA KEPADA GERAN BHARU  5 HARI
8 PENDAFTARAN UBAH SYARAT  4 HARI
9 PENDAFTARAN KAVEAT  1 HARI
10 PENDAFTARAN HAK MILIK BHARU (QT)  7 HARI
11 PENDAFTARAN GERAN HILANG  14 HARI
12 ENDORSAN CADANGAN PENGAMBILAN BALIK TANAH (D) / (K)  7 HARI
 
 
UNIT HASIL
BIL PIAGAM PROSES
1 PENERIMAAN BAYARAN CUKAI TANAH (Tertakluk kepada 1 hakmilik sahaja) 3 MINIT
2 PENERIMAAN BAYARAN PELBAGAI (Tertakluk kepada 1 hakmilik sahaja) 3 MINIT
3 PENYELESAIAN PEMBAYARAN SECARA CEK OLEH SYARIKAT / AGENSI 7 HARI
4 PENGEMASKINIAN MAKLUMAT BIL CUKAI TANAH 10 MINIT
5 SEMAKAN BIL CUKAI TANAH 3 MINIT
 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

BIL PIAGAM PROSES
1 PROSES PENDAFTARAN KONTRAKTOR 30 MINIT
2 TENDER SEBUTHARGA 2 MINGGU
3 PROSES TUNTUTAN BAYARAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN 2 MINGGU
4

PROSES PERMOHONAN BANTUAN:

 • TABUNG SERAMBI MEKAH
 • BANTUAN MAIK

2 MINGGU

2 MINGGU

5 PROSES PERMOHONAN SUBSIDI BAJA PADI 2 MINGGU
6 PERMOHONAN INFRASTRUKTUR JALAN KAMPUNG 4 MINGGU

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL PIAGAM PROSES
1 Urusan Pengesahan Dalam Jawatan 1 hari
2

Urusan Permohonan-Permohonan:
2.1.Penyediaan Permohonan Cuti Separuh/Tanpa Gaji
2.2.Penyediaan Permohonan Ke Luar Negara/Cuti Haji
2.3.Penyediaan Permohonan Kenaikan Pangkat
2.4.Penyediaan Perakuan Tanggung Kerja
2.5.Penyediaan Permohonan Pencen

(dari tarikh terima permohonan/perakuan)

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

7 hari

3 Urusan Kes-Kes Tatatertib Selepas Tarikh Panel Penasihat Tatatertib Jabatan 7 hari
4 Proses Kelulusan Lesen Permit Hiburan 2 hari
5 Laporan Aduan Awam 3 hari
6 Proses Pembelian Inventori dan Harta Modal 7 hari
7 Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja yang telah lengkap 3 hari
8 Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan 3 hari
9 Penyediaan Bayaran Emolumen 5 hari
10 Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi (selepas akhir bulan berkenaan) 5 hari
11 Penyediaan Permohonan Elaun Perjalanan dan Elaun Lebih Masa 5 hari
12 Penyediaan Pembayaran Elaun Penghulu Jajahan 3 hari

 

© Hakcipta Terpelihara {2023} Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Search

KELGOV PPST

Dasar Privasi